محافظ ولتاژ و جریان سه فاز

محافظ ولتاژ و جریان سه فاز

محافظ قابل تنظیم و هوشمندی است که به صورت یکپارچه از ولتاژ و جریان مصرفی محافظت کرده همچنین ولتاژ و جریان مصرفی را بصورت لحظه ای نمایش میدهد.
این محصول برق سه فاز را به عنوان ورودی دریافت کرده و برای حفاظت دقیق و قابل اطمینان از تجهیزات، برخ خروجی را بصورت خودکار بر مبنای مقادیر تنظیم شده قطع و وصل میکند.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات