درجه حفاظت (IP-XX)

درجه حفاظت (IP-XX)

26 دی1398

درجه بندی و حفاظت بدنه و محفظه مطابق با استاندارد IEC 60529 برای درجه بندی حفا ظت بدنه ی دستگاههای برقی در برابر تماس انسان یا حیوان و نیز برخورد اجسام سخت خارجی و نفوذ مایعات دیگر می باشد .درجه حفاظت بدنه ها و محفظه ها با دو حرف I و P مه بصورت IP نوشته میشود و با استفاده از دو عدد یک رقمی که بعد از آنها می آید مشخص می شود . عدد اول بعد از حروف که اصطلاحا" عدد مشخصه اول نامیده می شود نماینگر درجه حفاظت دستگاه در برابر تماس انسان یا حیوانات و یا برخورد اجسام و ذرات جامد و سخت می باشد . این اعداد میتواند بین صفر تا شش باشد . عدد دوم  بعد حروف IP اصطلاحا مشخصه دوم نامیده می شود و نماینگر درجه حفاظت دستگاه در برابر نفوذ مایعات و مخصوصا" آب می باشد . این اعداد میتواند بین صفر تا هشت انتخاب شود . چنانچه ذکر هر یک از اعداد مشخصه اول و یا دوم نیاز نباشد ، به جای آن از حرف X استفاده میکنیم  . مثلا" IPX6 ویا IPX2 ( ممکن هست ذکر دو عدد لازم نباشد در این صورت آن را به صورت IPXX می نویسند ) دستگاه هایی که برای ZONE 1  طراحی و ساخته میشوند باید دارای IP6X و دستگاه هایی که برای ZONE 2 طراحی می شوند باید دارای IP5X باشند . نکته 1 : چنانچه IP  تعریف شده برای یک دستگاه از عدد  8 استفاده شود به معنای آن است که دستگاه کاملا آب بندی شده می باشد . البته ممککن است عملا مقداری آب وارد دستگاه شود ولی این مقدار در حدی نیست که در عملکرد دستگاه تاثیر سوء داشته باشد . نکته 2 : چنانچه محل مورد استفاده برای استقرار دستگاه در درجه حفاظت تاثیر گذارد این موضوع بایستی از طرف کارخانه سازنده در دستورالعمل های محل اسقرار ذکر شود . نکته 3 : اگر برای یک محفظه دو نوع IP استفاده شده باشد نشان دهنده این است که محفظه میبایست هر دو شرط را دارا باشد .

جزئیات