عدم ارائه خدمات بیمه‌ای به آسانسورهای بدون استاندارد...

عدم ارائه خدمات بیمه‌ای به آسانسورهای بدون استاندارد...

28 شهریور1400
عدم ارائه خدمات بیمه‌ای به آسانسورهای بدون استاندارد...

پیرو نامه شماره 149353 مورخ 1400/06/23 از سازمان ملی استاندارد ایران به رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران  با توجه به ضرورت کنترل و حفظ ایمنی و عملکرد آسانسور در ساختمان ها در سطح کشور انتظار اینست که شرکت های بیمه در راستای اعمال قانون و ایفای رسالت قانونی خویش خدمات بیمه ای را صرفاً به آندسته از آسانسورهایی که دارای تایید استاندارد می باشند ارائه نمایند و از بیمه نمودن آسانسورهای فاقد گواهینامه و تایید استاندارد خودداری نمایند .
 

نظرات
ارسال نظر